Algemene voorwaarden

Stichting Sportbedrijf Smallingerland

Sportfonds Smallingerland is onderdeel van Sportbedrijf Drachten (Stichting Sportbedrijf Smallingerland) en maakt gebruik van dezelfde algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Sportbedrijf Drachten:
De stichting Sportbedrijf Drachten, gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41005846.

De Gebruiker:

Iedere persoon of groep van personen (waaronder begrepen alle personen die door of namens Gebruiker, al dan niet in enig georganiseerd verband, zijn meegenomen, geïntroduceerd en dergelijke) die zaken of diensten van Sportbedrijf Drachten feitelijk afneemt of feitelijk afnemen.

De Consument: 

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat.

De Overeenkomst:

Overeenkomst tussen Sportbedrijf Drachten en de Consument ter zake van faciliteiten en/of activiteiten.
Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, zaken en/of diensten en activiteiten die tussen Sportbedrijf Drachten en de Consument en/of de Gebruiker worden gesloten.

Artikel 3 - Het inschrijfformulier (aanbod)

1. Sportbedrijf Drachten stelt schriftelijk of elektronisch een inschrijfformulier ter beschikking. Bij inschrijving middels het inschrijfformulier gaat de Consument een overeenkomst aan met het Sportbedrijf Drachten en akkoord met de spelregels, inschrijfreglement, privacy statement en de algemene voorwaarden. Voor het verwerken van de persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden en het toesturen van nieuwsbrieven en mailingen geeft de Consument toestemming middels een vinkje op het inschrijfformulier. De Consument kan de toestemming te allen tijde intrekken door dit aan te geven via het mailadres infobalie@sportbedrijf-drachten.nl.2. Het inschrijfformulier omvat ten minste:
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6.
– op welk moment Sportbedrijf Drachten de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het inschrijfreglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen.

Artikel 4 - De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 - Bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de zwembadfaciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (via internet) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Sportbedrijf Drachten en vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is de consument een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin gebruik is gemaakt van de diensten van Sportbedrijf Drachten.

Artikel 6 - Duur en beëindiging

1. Sportbedrijf Drachten biedt abonnementen aan voor bepaalde tijd, waarbij kan worden gekozen voor een maandelijks opzegbaar abonnement of een abonnement met een duur van 1 jaar.

Als de Consument een overeenkomst van 1 jaar wil opzeggen, dan moet dit – tenzij anders overeengekomen – tegen het einde van de abonnementsduur worden gedaan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

Als de Consument het maandabonnement wil opzeggen, dan moet dit – tenzij anders overeengekomen – tegen het einde van de abonnementsduur worden gedaan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

2. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
– de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt, meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Zwemcentrum De Welle, en het
– als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de zwemfaciliteiten.

3. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk (bij voorkeur via een opzegformulier) opzeggen.

4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is Sportbedrijf Drachten gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

5. Indien de Consument gedurende een periode langer dan één maand geen gebruik kan maken van de zwemfaciliteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Deze periode vangt aan onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat de Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
Dit laat onverlet dat Sportbedrijf Drachten gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

6. Sportbedrijf Drachten mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sportbedrijf Drachten of jegens een contractant van Sportbedrijf Drachten.
Sportbedrijf Drachten betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

7. Het abonnement is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet toegestaan. Sportbedrijf Drachten mag de pas bij misbruik in beslag nemen.

8. Indien Sportbedrijf Drachten zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sportbedrijf Drachten mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Sportbedrijf Drachten betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 8 - Verplichtingen van Sportbedrijf Drachten

1. Sportbedrijf Drachten staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. Sportbedrijf Drachten onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien Sportbedrijf Drachten gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. Sportbedrijf Drachten zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Consument en/of de Gebruiker

1. De Consument en/of de Gebruiker houdt zich aan de door Sportbedrijf Drachten gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument en/of de Gebruiker dient de aanwijzingen van Sportbedrijf Drachten c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument en/of de Gebruiker niet bekend is met een of meerdere faciliteiten, dan dient hij dit aan Sportbedrijf Drachten kenbaar te maken, zodat Sportbedrijf Drachten uitleg kan geven.

3. Het is de Consument en/of de Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van de zwemfaciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

4. Het is de Consument en/of de Gebruiker niet toegestaan te roken in en rondom de door Sportbedrijf Drachten beschikbaar gestelde accommodaties. De Consument en/of de Gebruiker houdt zich aan het rookvrije beleid, opgesteld door Sportbedrijf Drachten.

5. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sportbedrijf Drachten mede te delen.

Artikel 10 - Tussentijdse wijzigingen

1. Sportbedrijf Drachten kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Sportbedrijf Drachten is gesloten tijdens een aantal erkende feestdagen. Sportbedrijf Drachten zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen. De Consument heeft bij tussentijdse wijzigingen geen recht op restitutie van abonnementsgelden

Artikel 11 - Bewijs van deelnamen

1. Na inschrijving ontvangt de Consument een geldig abonnement (persoonlijke pas). Deze persoonlijke pas wordt eigendom van de Consument. De pas wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek. Bij een All-in Premium abonnement ontvangt de Consument tevens een polsbandje voor de sauna. Het polsbandje dient bij de toegangsdeur van de sauna te worden gebruikt. Bij opzegging van het All-in Premium abonnement dient het polsbandje te worden ingeleverd bij Sportbedrijf Drachten.

2. Indien de persoonlijke pas en/of het polsbandje verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe pas en/of polsbandje worden aangevraagd. Sportbedrijf Drachten is gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

3. Inschrijving voor een Aqua doelgroeples dient te gebeuren via de Sportbedrijf Drachten App.

Artikel 12 - Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door Sportbedrijf Drachten schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sportbedrijf Drachten gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Sportbedrijf Drachten bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De Consument en/of Gebruiker is aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van het gebruik, verplaatsing en/of zoekraken van zaken, al dan niet met toestemming vanwege de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Drachten. De Consument en/of de Gebruiker is verplicht ten opzichte van de accommodatie en zaken zich te gedragen zoals een goed huisvader betaamt en dient derhalve eventueel ontstane schade zoveel mogelijk te beperken en te vergoeden.
2. De Consument en/of de Gebruiker verplicht zich eventuele schade zo snel mogelijk te melden bij de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Drachten. De aangerichte schade wordt uitsluitend via Sportbedrijf Drachten hersteld. In geen geval is de Consument en/of de Gebruiker gerechtigd om zelf herstel uit te (laten) voeren.
3. In geval van schade onderwerpt de Consument en/of de Gebruiker zich aan de vaststelling van het schadebedrag, door of namens Sportbedrijf Drachten vastgesteld, welk bedrag op eerste aanvraag dient te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor schade, ontstaan tijdens gebruiksduur waarop de Consument en/of de Gebruiker de accommodatie tot zijn beschikking had.
4. Het gebruik van alle accommodaties en bijbehorende faciliteiten en deelname aan activiteiten is voor eigen rekening en risico van de Consument en/of Gebruiker.
5. Consumenten en/of Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in- of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Sportbedrijf Drachten, personeel, bezoekers en derden tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
6. Organisatoren van activiteiten, waarbij toeschouwers worden toegelaten, dienen te zorgen voor een herkenbare ordedienst en voor een deugdelijke evenementen – of aansprakelijkheidsverzekering.
7. Sportbedrijf Drachten is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Consumenten, Gebruikers of derden, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sportbedrijf Drachten dan wel door opzet of grove schuld van, tot de bedrijfsleiding van Sportbedrijf Drachten behorende, leidinggevende medewerkers. Ingeval Sportbedrijf Drachten buiten opzet of grove schuld dan wel uit enige andere hoofde tegenover Consumenten, Gebruikers of derden aansprakelijk is of kan worden gehouden voor enige schade, dan is het bepaalde in 7. En 8. eveneens van toepassing. Dit, ongeacht de juridische grondslag van die aansprakelijkheid.
8. Sportbedrijf Drachten zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van Sportbedrijf Drachten is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
9. Sportbedrijf Drachten is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Sportbedrijf Drachten.
10. Sportbedrijf Drachten is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

Artikel 14 - Klachten en bezwaar

1. Sportbedrijf Drachten beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij Sportbedrijf Drachten in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument en/of de Gebruiker zijn rechten ter zake verliest.

4. Sportbedrijf Drachten beantwoordt de door de Consument en/of de Gebruiker bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk; op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Sportbedrijf Drachten per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument en/of de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. De Consument heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonlijke gegevens en/of het gebruiken van de persoonlijke gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en/of mailingen. De gegevens kunnen te allen tijde aangepast en/of op verzoek verwijderd worden. De Consument kan bezwaar maken door een mail te sturen naar infobalie@sportbedrijfdrachten.nl

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.