Privacy Statement

Stichting Sportbedrijf Smallingerland

Reidingweg 6, 9203 KR Drachten (NL), 0512 – 583 666

Sportfonds Smallingerland is onderdeel van Sportbedrijf Drachten (Stichting Sportbedrijf Smallingerland) en maakt gebruik van dezelfde algemene voorwaarden.

Stichting Sportbedrijf Smallingerland hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Stichting Sportbedrijf Smallingerland vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Stichting Sportbedrijf Smallingerland uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Stichting Sportbedrijf Smallingerland in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens
verloren gaan.

Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt het Stichting Sportbedrijf Smallingerland dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is, mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Stichting Sportbedrijf Smallingerland genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Stichting Sportbedrijf Smallingerland houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Stichting Sportbedrijf Smallingerland gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Stichting Sportbedrijf
Smallingerland in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming geeft, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw gegevens en u kunt vervolgens een verzoek indienen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Stichting Sportbedrijf Smallingerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Stichting Sportbedrijf Smallingerland kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Stichting Sportbedrijf Smallingerland worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Stichting Sportbedrijf Smallingerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Stichting Sportbedrijf Smallingerland behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sportbedrijf Smallingerland, dan kun u contact opnemen via infobalie@sportbedrijf-drachten.nl.